• Ostra niewydolność wątroby – objawy, leczenie

  Ostra niewydolność wątroby (łac. insufficientia hepatis acuta, ang. acute liver failure) – szybkie pogorszenie czynności wątroby u chorych bez marskości, prowadzące w okresie krótszym niż 26 tygodni od początku objawów do wytworzenia encefalopatii i osoczowych zaburzeń krzepnięcia.

  Inna definicja mówi, że ostra niewydolność wątroby to potencjalnie odwracalna, nagła, trwała i postępująca dysfunkcja wątroby (bez wcześniejszej choroby wątroby) charakteryzująca się wystąpieniem encefalopatii w ciągu < 4 tygodni od początków objawów.

  W obrazie klinicznym dominuje triada objawów: żółtaczka, zaburzenia krzepnięcia krwi, zaburzenia świadomości.

  Epidemiologia

  Częstość występowania w krajach rozwiniętych:1-10/1 000 000. W krajach rozwijających się częstość schorzenia jest większa z powodu większej zapadalności na wirusowe zapalenie wątroby.

   

  Przyczyny

  • wirusowe zapalenie wątroby typu B, D i A (65%) – najczęściej do rozwoju niewydolności wątroby dochodzi w przypadku WZW B
  • zapalenie wywołane przez wirus opryszczki zwykłej
  • leki:
   • paracetamol – najczęstsza przyczyna w krajach anglosaskich
   • halotan
   • izoniazyd
   • sulfonamidy
   • fenytoina
   • statyny
   • tetracykliny
   • indometacyna
   • PAS
  • narkotyki
  • toksyny:
   • czterochlorek węgla
   • α-aminityna (muchomor sromotnikowy)
   • muchomor zielonkawy (Amanita phalloides)
   • etanol
   • herbicydy i pestycydy
  • wstrząs
  • niedokrwienie
  • choroba Wilsona
  • autoimmunologiczne zapalenie wątroby
  • zespół Reye’a
  • posocznica
  • zakrzepica żył wątrobowych
  • zakrzepica żyły wrotnej
  • ostre ciążowe stłuszczenie wątroby
  • zespół HELLP

  Patogeneza

  Nagłe upośledzenie funkcji wątroby w ostrej niewydolności jest spowodowane masywnym obumieraniem hepatocytów do którego prowadzą następujące mechanizmy:

  • martwica rozpływna w wyniku bezpośredniego uszkodzenia (np. w wyniku działania paracetamolu)
  • apoptoza (choroba Wilsona, WZW)
  • cytotoksyczność wirusów (HSV, HBV)
  • reakcja autoimmunologiczna (HAV, HBV, idiosynkrazja leków)

  W przebiegu ostrej niewydolności wątroby dochodzi także do zaburzenia krążenia systemowego spowodowanego uwalnianiem takich substancji jak: tlenek azotu, cytokiny prozapalne, endotoksyny bakteryjne. Powodują one rozszerzenie naczyń z następową hipowolemią oraz wyrównawczy wzrost rzutu serca. Prowadzi to do niedotlenienia tkanek, kwasicy mleczanowej i niewydolności wielonarządowej.

  Podział

  W zależności od okresu jaki upłynął od początku objawów do rozwinięcia encefalopatii wątrobowej niewydolność wątroby możemy podzielić na:

  • piorunującą (<7 dni)
  • ostrą (8-28 dni)
  • podostrą lub przetrwałą (>4 tygodni)

  Objawy

  • encefalopatia z zaburzeniami świadomości od senności do śpiączki
  • żółtaczka
  • foetor hepaticus – charakterystyczny zapach
  • objawy skazy krwotocznej
  • zmniejszanie wątroby
  • niedociśnienie tętnicze
  • hiperwentylacja z zasadowicą oddechową
  • napady padaczkowe
  • upośledzenia łaknienia
  • biegunka
  • gorączka
  • osutka

  Powikłania

  • obrzęk mózgu
  • krwawienia żołądkowo-jelitowe
  • hipoglikemia
  • ostra niewydolność nerek
  • zakażenia

  Badania laboratoryjne

  • zwiększona aktywność aminotransferaz – wartości powyżej 2000 j/l przemawiają ze etiologią toksyczną bądź niedokrwienną
  • wydłużenie czasu protrombinowego
  • wzrost INR
  • małopłytkowość
  • zwiększone stężenie bilirubiny
  • hipoglikemia
  • hipokaliemia
  • wzrost amoniaku we krwi tętniczej
  • zwiększone stężenie mleczanów
  • zwiększone stężenie kreatyniny

  Badania dodatkowe

  • tomografia komputerowa jamy brzusznej – umożliwia ocenę zmniejszenia objętości wątroby a także różnicowanie w innymi schorzeniami mogącymi prowadzić do podobnych objawów
  • biopsja wątroby – pomocna w ustaleniu przyczyny niewydolności wątroby

  Leczenie

  Należy prowadzić na oddziale intensywnej terapii.

  • żywienie 30 kcal/kg/d (bez produktów zawierających glutaminę) o zawartości białka ok. 60 g/d. Najlepiej doustne, przy przeciwwskazaniach – pozajelitowe.
  • podawanie płynów dożylnie – zalecane są roztwory koloidalne np. albumina
  • stały monitoring parametrów krwi
  • antybiotyki – profilaktyka zakażeń
  • blokery pompy protonowej lub antagoniści receptora H2 – w celu zapobiegania wrzodowi stresowemu żołądka
  • leczenie przyczynowe – z zależności od etiologii niewydolności wątroby →patrz odpowiednie artykuły
  • leczenie encefalopatii wątrobowej:
   • zapewnienie spokoju
   • unikanie leków sedatywnych
   • laktuloza
   • niekiedy intubacja
   • uniesienie głowy pod kątem 30 stopni
   • fenytoina – przy napadach padaczkowych
  • leczenie koagulopatii:
   • witamina K
   • osocze świeżo mrożone
   • koncentrat krwinek płytkowych
  • utrzymywanie ciśnienia krwi na poziomie 50-60 mm Hg – niekiedy potrzebne podawanie leków obkurczających naczynia (adrenalina, noradrenalina, dopamina)
  • dializoterapia – w przypadku niewydolności nerek

  Przeciwwskazane są: fruktoza, aminokwasy, kortykosteroidy, benzodiazepiny!

   

  Przeszczep wątroby

  Standardowe leczenie u chorych u których leczenie zachowawcze nie rokuje powodzenia.
  Przeszczepu wątroby dokonuje się u chorych, którzy:
  1. Spełniają tzw. kryteria King’s College:

  • ostra niewydolność wątroby spowodowana paracetamolem:
   • pH krwi tętniczej < 7,3 lub
   • wszystkie z poniższych kryteriów:
    • encefalopatia wątrobowa 3 lub 4 stopnia
    • czas protrombinowy > 100 s (INR > 7)
    • stężenie kreatyniny w surowicy krwi > 3,4 mg/dl (301 μm/l)
  • ostra niewydolność wątroby spowodowana innymi przyczynami:
   • czas protrombinowy > 100 s (INR > 7)
   • 3 lub więcej z następujących kryteriów:
    • wiek < 10 lat lub wiek > 40 lat
    • czas trwania żółtaczki przed wystąpieniem encefalopatii > 7 dni
    • czas protrombinowy > 50 s (INR > 3,5)
    • stężenie bilirubiny > 18 mg/dl (308 μm/l)
    • wirusowe zapalenie wątroby o innej etiologii niż A czy B; zapalenie wątroby spowodowane halotanem; idiosynkrazja na leki

  2. U chorych z ostrą niewydolnością wątroby spowodowaną:

  • idiosynkrazją na leki – nie dotyczy paracetamolu
  • ostrym WZW B i innymi wirusowymi zapaleniami wątroby (nie dotyczy WZW A)
  • zatruciem grzybami
  • autoimmunologicznym zapaleniem wątroby
  • chorobą Wilsona
  • zespołem Budda-Chiariego

  3. U chorych z encefalopatią w 3-4 stopniu przy przyjęciu.

   

  Rokowanie

  Czynniki korzystnie rokujące:

  • nadostra niewydolność wątroby (np. w wyniku zatrucia paracetamolem)
  • łagodna encefalopatia wątrobowa
  • zmniejszenie stężenia czynnika wzrostowego hepatocytów – HGF
  • zwiększenie stężenia α-fetoproteiny w krwi

  Z osób u których nie dokonano przeszczepu wątroby przeżywa ok. 40%. Po przeszczepie wątroby ok. 60%.
  Najczęstszą przyczyną zgonów jest obrzęk mózgu.

   

  Skomentuj →

Photostream