• Nadpłytkowość samoistna (łac. thrombocytosis essentialis)

  Nadpłytkowość samoistna (łac. thrombocytosis essentialis)

  Nadpłytkowość samoistna (łac. thrombocytosis essentialis, ang. essential thrombocytosis) – choroba polegająca na patologicznym wzroście ilości płytek krwi zaliczana do zespołów mieloproliferacyjnych.

  Epidemiologia

  Głównie u osób w wieku 50-60 lat bez zróżnicowania pod względem płci. Częstość zachorowań wynosi około 1:1 000 000/rok.

  Etiopatogeneza

  Nadmierne płytkotworzenie (nawet 10-krotny wzrost) powodujące zwiększenie ilości i całkowitej masy megakariocytów. Powstałe płytki mają nieprawidłową budowę i zaburzoną funkcjonalność.

  Objawy

  • zmiany zakrzepowe powodujące:
   • bóle i zawroty głowy
   • parestezje
   • przemijające niedowłady
   • zaburzenia wzrokowe
  • napady padaczkowe
  • zgorzel
  • erytromelalgia

  Zmiany zakrzepowe pojawiają się głównie w małych naczyniach, ale mogą także obejmować duże naczynia tętnicze i żylne.

  • skaza krwotoczna
   • krwawienia w przewodu pokarmowego
   • krwawienia z dróg moczowych
   • krwawienia z nosa, dziąseł i do gałki ocznej
   • krwotoki mózgowe
   • powikłania krwotoczne po zabiegach chirurgicznych
  • stany podgorączkowe
  • chudnięcie
  • zlewne poty
  • świąd skóry
  • splenomegalia
  • niekiedy hepatomegalia


  Badania pomocnicze

  • liczba płytek krwi – zwykle w granicach 1 000 000/μl – 2 000 000/μl (1000-2000 G/l)
  • w rozmazie krwi obwodowej:
   • skupienia płytek, płytki olbrzymie, fragmenty jąder megakariocytów
   • pojedyncze mielocyty, metamielocyty, eozynofilia, bazofilia
  • zwiększona komórkowatość szpiku – hiperplazja megakariocytów o nieprawidłowym kształcie i funkcjonalności
  • wydłużenie czasu krwawienia
  • zaburzenia agregacji płytek
  • skaza krwotoczna spowodowana nabytym zespołem von Willebranda – adsorpcja czynnika von Wiilebranda na płytkach i jego usuwanie z krążenia
  • wzrost stężenia kwasu moczowego, LDH i poziomu witaminy B12 w surowicy
  • pseudohiperkaliemia – uwalnianie in vitro potasu z płytek
  • pseudohipoksja – wywołana zużywaniem przez płytki tlenu

  Kryteria rozpoznaniaKryteria rozpoznania wg Hoffmana, 2000 Lp.Kryterium1liczba płytek krwi > 600 000/μl (600 G/l) stwierdzona dwukrotnie w odstępie miesiąca2wykluczenie nadpłytkowości wtórnej3prawidłowa objętość masy erytrocytarnej (mężczyźni <36 ml/kg mc.; kobiety <32 ml/kg mc.)4brak włóknienia szpiku5nieobecność chromosomu Philadelphia lub fuzji genu BCR/ABL6splenomegalia7zwiększona komórkowatość szpiku z hiperplazją megakariocytów i obecnością agregatów megakariocytarnych8wykluczenie niedoboru Fe (prawidłowa zawartość syderoblastów w szpiku i prawidłowe stężenie ferrytyny w surowicy)9u kobiet wykazanie klonalnego charakteru hematopoezygenów zawartych na chromosomie X) (analiza 10obecność nieprawidłowych komórek prekursorowych ze zwiększoną wrażliwością na działanie interleukiny 311prawidłowe stężenie CRP i interleukiny 6

  Rozpoznanie przesądza spełnienie kryteriów 1-5 + przynajmniej trzech sposród kryteriów 6-11.


  Rozpoznanie różnicowe

  • nadpłytkowość wtórna – zwłaszcza w przebiegu chorób zapalnych i nowotworowych
  • inne zespoły mieloproliferacyjne – czerwienica prawdziwa, przewlekła białaczka szpikowa, osteomieloskleroza
  • zespoły mielodysplastyczne – głównie zespół 5q- i nabyta niedokrwistość syderoblastyczna


  Leczenie

  • trombocytofereza – w stanach naglących
  • Anagrelid (hamuje dojrzewanie meakariocytów), przy braku toleracji tego leku – interferon α
  • hydroksykarbamid – głównie u osób starszych
  • busulfan, cyklofosfamid, CCNU, radioaktywny fosfor – ostrożnie, gdyż istnieje możliwość wystąpienia wtórnej białaczki
  • kwas acetylosalicylowy lub tiklopidyna – w przypadku przebytych incydentów zakrzepowo-zatorowych, TIAerytromelalgii lub
  • przetoczenie koncentratu płytek – w przypadku skazy krwotocznej
  • DDAVP – przy nabytym zespole von Willebranda


  Rokowanie

  10 lat przeżywa 64-80 % chorych.
  U 3-10 % rozwija się ostra białaczka.
  U 6 % pojawia się zwłóknienie szpiku kostnego.

  Skomentuj →

Photostream