• Zaciskające zapalenie osierdzia – objawy, leczenie

  Zaciskające zapalenie osierdzia (łac. pericarditis constrictiva) – w wielu przypadkach jest to późne następstwo stanu zapalnego osierdzia. Inna nazwa to choroba Picka. Stan zapalny jest zazwyczaj spowodowany infekcją, która obejmuje osierdzie, ale może wystąpić również po zawale serca lub po zabiegu chirurgicznym na sercu.

  Czytaj więcej →
 • Zaburzenie rytmu serca

  Zaburzenie rytmu serca – stan, w którym skurcze mięśnia sercowego są nieregularne albo wolniejsze lub też szybsze od normalnych albo gdy dochodzi do powstawania pobudzenia w nieprawidłowym miejscu. Zaburzenia rytmu serca nazywane są również arytmiami, dysrytmiami lub niemiarowościami serca. Niektóre są zagrażającymi życiu stanami, mogącymi spowodować zatrzymanie akcji serca i nagłą śmierć.

  Czytaj więcej →
 • Koarktacja aorty, zwężenie cieśni aorty (łac. Coarctatio aortae)

  Koarktacja aorty, zwężenie cieśni aorty (łac. Coarctatio aortae) – wrodzona, niesinicza wada serca, polega na zwężeniu aorty w części jej łuku. Wada ta występuje szczególnie często u osób chorych z zespołem Turnera. Wyróżniamy dwa podstawowe typy zwężeń: typ podprzewodowy i typ nadprzewodowy.

  Czytaj więcej →
 • Skala NYHA

  Skala NYHA – zaproponowana przez Nowojorskie Towarzystwo Kardiologiczne (NYHA – New York Heart Association) skala służąca do klasyfikacji ciężkości objawów niewydolności krążenia. Aktualnie, ze względu na swoją prostotę i stopień rozpowszechnienia, jest najczęściej używaną w naukach klinicznych. Zwana jest również Klasyfikacją wg NYHA objawów niewydolności krążenia.

  Czytaj więcej →
 • Niewydolność serca – objawy, leczenie

  Niewydolnością serca określa się zespół objawów klinicznych wynikających z zaburzeń strukturalnych lub czynnościowych serca, które prowadzą do upośledzenia napełniania komór i/lub jego funkcji skurczowej, w stopniu niewystarczającym do zapewnienia potrzeb organizmu. Tym sposobem powstaje ujemny bilans między ilością krwi dostarczonej a krwi potrzebnej. Przyczyną takiego stanu są choroby serca np. niedokrwienie, martwica, arytmia, niedomykalność zastawek.

  Czytaj więcej →
 • Pulsoksymetr

  ulsoksymetr – urządzenie elektroniczne służące do nieinwazyjnego pomiaru saturacji krwi.

  Czytaj więcej →
 • Zawał (łac. infarctus, ang. infarct)

  Zawał (łac. infarctus, ang. infarct) jako ogólne pojęcie patomorfologiczne oznacza rodzaj martwicy spowodowanej skrajnym ograniczeniem perfuzji (przepływu) krwi przez obszar tkankowy danego narządu. Obszar martwicy powstałej w wyniku zawału może mieć charakter martwicy skrzepowej (necrosis coagulativa, necrosis denaturativa) lub rozpływnej (necrosis colliquativa).

  Czytaj więcej →
 • Mięsień sercowy, serce

  Mięsień sercowy – rodzaj tkanki mięśniowej występujący jedynie w sercu kręgowców. Skurcze mięśnia sercowego mają umiarkowaną siłę i są stosunkowo krótkie. Mięsień sercowy różni się od mięśnia poprzecznie prążkowanego tym, iż włókna w mięśniu sercowym są widlasto rozgałęzione zaś jądra komórkowe ułożone są centralnie.

  Czytaj więcej →
 • Choroba Kawasaki (zespół Kawasaki) – objawy, leczenie

  Choroba Kawasaki (zespół Kawasaki, skórno-śluzówkowy zespół węzłów chłonnych, łac. morbus Kawasaki, ang. Kawasaki disease) – jest ostrą chorobą zapalną małych i średnich naczyń wieku dziecięcego, o nieznanej etiologii.

  Czytaj więcej →
 • Infekcyjne zapalenie wsierdzia

  Infekcyjne zapalenie wsierdzia (łac. endocarditis infectiosa) – choroba rozwijająca się wskutek zakażenia wsierdzia. Najczęściej rozwija się w obrębie zastawek, ale dotyczy także jam serca, dużych naczyń krwionośnych oraz ciał obcych (np. elektrody stymulatora, sztuczne zastawki, cewniki donaczyniowe).

  Czytaj więcej →
 • Niedokrwistość złośliwa (łac. anaemia perniciosa)

  Niedokrwistość złośliwa (łac. anaemia perniciosa, ang. pernicious anemia), zwana także niedokrwistością Addisona-Biermera lub niedokrwistość megaloblastyczną – to niedokrwistość wywołana niedoborem witaminy B12 lub zaburzeniem jego wchłaniania, związana czasem z zanikowym zapaleniem błony śluzowej żołądka.

  Czytaj więcej →
 • Krew – składniki, funkcje

  Krew (łac. sanguis) – rodzaj tkanki łącznej krążącej w naczyniach krwionośnych (układ krwionośny zamknięty) lub w jamie ciała (układ krwionośny otwarty). W szerokiej definicji obejmuje krew obwodową i tkankę krwiotwórczą, a w wąskiej tylko tę pierwszą. Jako jedyna (wraz z limfą) występuje w stanie płynnym. Odpowiada za transport elementów morfotycznych krwi oraz różnych białek.

  Czytaj więcej →
 • Choroba niedokrwienna serca, (chns, MIC) – objawy, leczenie

  Choroba niedokrwienna serca, chns, (łac. Morbus ischaemicus cordis, MIC, ang. Ischaemic heart disease, IHD) – jest to zespół objawów chorobowych będących następstwem przewlekłego stanu niedostatecznego zaopatrzenia komórek mięśnia sercowego w tlen i substancje odżywcze.

  Czytaj więcej →
 • Echokardiografia, echo serca (ultrasonokardiografia – UKG)

  Echokardiografia (ultrasonokardiografia – UKG) – nieinwazyjna technika diagnostyki obrazowej, oparta na wykorzystaniu zjawiska odbicia wiązki ultradźwięków (ultrasonografia), od struktur serca i dużych naczyń, z wykorzystaniem ultradźwięków o częstotliwości 1,5 – 10 MHz.

  Czytaj więcej →
 • Leki beta-adrenolityczne (inaczej β-blokery; ATC)

  Leki beta-adrenolityczne (inaczej β-blokery; ATC (medycyna): C07) to grupa leków działających na receptory β1 i β2; jedna z najważniejszych grup lekowych stosowanych w kardiologii, a zwłaszcza w chorobie niedokrwiennej serca.

  Czytaj więcej →

Photostream