• Blok serca przedsionkowo-komorowy

  Blok serca przedsionkowo-komorowy (łac. dissociatio atrioventricularis) to czasowe, napadowe lub stałe zaburzenie przewodzenia bodźców z węzła zatokowo-przedsionkowego do roboczego mięśnia komór, przebiegający w 3 stopniach zaawansowania:  

  Czytaj więcej →
 • Ból w klatce piersiowej – choroby

  Ból w klatce piersiowej – jest objawem wielu chorób, zwłaszcza układu krążenia, ale może również nie pochodzić od elementów układu krążenia.

  Czytaj więcej →
 • Infekcyjne zapalenie wsierdzia (łac. endocarditis infectiosa)

  Infekcyjne zapalenie wsierdzia (łac. endocarditis infectiosa) – choroba rozwijająca się wskutek zakażenia wsierdzia. Najczęściej rozwija się w obrębie zastawek, ale dotyczy także jam serca, dużych naczyń krwionośnych oraz ciał obcych (np. elektrody stymulatora, sztuczne zastawki, cewniki donaczyniowe).

  Czytaj więcej →
 • Tamponada serca – objawy, leczenie

  Tamponada serca – stan nagłego zagrożenia życia, w którym dochodzi do przedostania się krwi do jamy osierdzia lub wypełnienia jamy osierdzia innym płynem (wysiękiem lub przesiękiem), powodującego utrudnienie napełniania jam serca krwią podczas rozkurczu. Ze względu na znacznie mniejszą grubość i podatność mechaniczną ściany komory prawej w porównaniu do ściany komory lewej, utrudnienie rozkurczu dotyczy

  Czytaj więcej →
 • Zaburzenie rytmu serca

  Zaburzenie rytmu serca – stan, w którym skurcze mięśnia sercowego są nieregularne albo wolniejsze lub też szybsze od normalnych albo gdy dochodzi do powstawania pobudzenia w nieprawidłowym miejscu. Zaburzenia rytmu serca nazywane są również arytmiami, dysrytmiami lub niemiarowościami serca. Niektóre są zagrażającymi życiu stanami, mogącymi spowodować zatrzymanie akcji serca i nagłą śmierć.

  Czytaj więcej →
 • SIRS – objawy

  SIRS to akronim nazwy zespołu ogólnoustrojowej reakcji zapalnej (z ang. Systemic Inflammatory Reaction Syndrome). Objawy pojawiają się niezależnie od związku przyczynowego z zakażeniem.

  Czytaj więcej →
 • Niewydolność serca – objawy, leczenie

  Niewydolnością serca określa się zespół objawów klinicznych wynikających z zaburzeń strukturalnych lub czynnościowych serca, które prowadzą do upośledzenia napełniania komór i/lub jego funkcji skurczowej, w stopniu niewystarczającym do zapewnienia potrzeb organizmu. Tym sposobem powstaje ujemny bilans między ilością krwi dostarczonej a krwi potrzebnej. Przyczyną takiego stanu są choroby serca np. niedokrwienie, martwica, arytmia, niedomykalność zastawek.

  Czytaj więcej →
 • Zawał (łac. infarctus, ang. infarct)

  Zawał (łac. infarctus, ang. infarct) jako ogólne pojęcie patomorfologiczne oznacza rodzaj martwicy spowodowanej skrajnym ograniczeniem perfuzji (przepływu) krwi przez obszar tkankowy danego narządu. Obszar martwicy powstałej w wyniku zawału może mieć charakter martwicy skrzepowej (necrosis coagulativa, necrosis denaturativa) lub rozpływnej (necrosis colliquativa).

  Czytaj więcej →
 • Mięsień sercowy, serce

  Mięsień sercowy – rodzaj tkanki mięśniowej występujący jedynie w sercu kręgowców. Skurcze mięśnia sercowego mają umiarkowaną siłę i są stosunkowo krótkie. Mięsień sercowy różni się od mięśnia poprzecznie prążkowanego tym, iż włókna w mięśniu sercowym są widlasto rozgałęzione zaś jądra komórkowe ułożone są centralnie.

  Czytaj więcej →
 • Infekcyjne zapalenie wsierdzia

  Infekcyjne zapalenie wsierdzia (łac. endocarditis infectiosa) – choroba rozwijająca się wskutek zakażenia wsierdzia. Najczęściej rozwija się w obrębie zastawek, ale dotyczy także jam serca, dużych naczyń krwionośnych oraz ciał obcych (np. elektrody stymulatora, sztuczne zastawki, cewniki donaczyniowe).

  Czytaj więcej →
 • Choroba niedokrwienna serca, (chns, MIC) – objawy, leczenie

  Choroba niedokrwienna serca, chns, (łac. Morbus ischaemicus cordis, MIC, ang. Ischaemic heart disease, IHD) – jest to zespół objawów chorobowych będących następstwem przewlekłego stanu niedostatecznego zaopatrzenia komórek mięśnia sercowego w tlen i substancje odżywcze.

  Czytaj więcej →
 • Echokardiografia, echo serca (ultrasonokardiografia – UKG)

  Echokardiografia (ultrasonokardiografia – UKG) – nieinwazyjna technika diagnostyki obrazowej, oparta na wykorzystaniu zjawiska odbicia wiązki ultradźwięków (ultrasonografia), od struktur serca i dużych naczyń, z wykorzystaniem ultradźwięków o częstotliwości 1,5 – 10 MHz.

  Czytaj więcej →
 • Migotanie przedsionków – objawy, leczenie

  Migotanie przedsionków (ang. atrial fibrillation, AF) – najczęstsze zaburzenie rytmu serca, polegające na nieskoordynowanym pobudzeniu przedsionków serca, któremu może towarzyszyć szybka akcja komór. U podłoża migotania przedsionków leży mechanizm mnogich fal nawrotnych, tzw. mikroreentry. Najczęstszymi czynnikami predysponującymi są: niewydolność serca u osób starszych i wady zastawkowe u osób młodych.

  Czytaj więcej →
 • Zawał mięśnia sercowego, zawał serca (łac. Infarctus myocardii)

  Zawał mięśnia sercowego (łac. Infarctus myocardii) – ostra, groźna choroba serca w której powstaje obszar martwicy mięśnia sercowego w wyniku jego niedotlenienia. Zawał mięśnia sercowego jest postacią choroby niedokrwiennej mięśnia sercowego (obok: nagłej śmierci sercowej, dławicy sercowej, przewlekłej choroby niedokrwiennej serca i tzw. „kardiomiopatii” niedokrwiennej).

  Czytaj więcej →
 • Nagła śmierć sercowa (łac. mors subita cardialis)

  Nagła śmierć sercowa (łac. mors subita cardialis)

  Nagła śmierć sercowa (łac. mors subita cardialis, ang. sudden cardiac death) – śmierć z przyczyn sercowych, która wystąpiła po nagłej utracie przytomności a objawy poprzedzające zgon pojawiły się nie wcześniej niż przed 60 minutami.

  Czytaj więcej →

Photostream