Regulamin portalu medycznego Doctormed.pl


§1.


POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Niniejszy regulamin określa zasady dostępu oraz ramowe warunki korzystania z zasobów medycznego serwisu internetowego - portalu Doctormed.pl.

2. Celem portalu Doctormed.pl jest zapewnienie wiarygodnego i aktualnego źródła informacji medycznej, lokalizacji placówek medycznych na terenie Polski i poza jej granicami, umożliwienie wymiany doświadczeń między Użytkownikami portalu, dostępu do informacji o lekach, a także umożliwienie zadania pytania osobie z wykształceniem medycznym.

3. Redaktorzy Doctormed.pl dokładają wszelkich starań w celu zapewnienia aktualności i wysokiej jakości materiałów i wiadomości w nim prezentowanych.

4. Portal Doctormed.pl jest dostępny pod adresem internetowym www.doctormed.pl

5. Redakcja portalu Doctormed.pl dokłada wszelkich starań aby działać zgodnie ze standardami etycznymi fundacji Health On the Net (zasady HON Code), uznanymi w środowisku medycznym
(stosowanie m.in. reguły rozgraniczenia promocji i reklamy od informacji profesjonalnych).

6. Portal - serwis internetowy dostępny w domenie Doctormed.pl

7. Użytkownik - osoba korzystająca z treści i usług dostępnych w portalu Doctormed.pl

8. Forum dyskusyjne - serwis umożliwiający użytkownikom wymianę własnych opinii na dany temat i opublikowanie tych opinii na wybranych stronach portalu Doctormed.pl.

10. eKonsultacja - usługa umożliwiająca zadanie pytania osobie z wykształceniem medycznym za pośrednictwem odpowiedniego formularza internetowego oraz uzyskanie odpowiedzi na to pytanie. Nie jest to konsultacja medyczna a jedynie wymiana informacji z osobą o wykształceniu medycznym.

12. Baza leków - usługa umożliwiająca zapoznanie się z właściwościami leków, a w szczególności :
- dawkowaniem
- przeciwwskazaniami
- wskazaniami wybranych leków, dostępnych bez recepty
a) informacje o lekach wydawanych na receptę dostępne są jedynie poprzez moduł eKonsultacji i traktowane są jako wymiana informacji między osobą z wykształceniem medycznym, a Internautą
b) informacje o lekach są zaczerpnięte z ulotek dołączonych do opisywanych leków

13. Baza przychodni - część portalu prezentująca informacje o placówkach i gabinetach lekarskich

14. Specjalistyczny serwis medyczny www.doctormed.pl jest własnością Softmedix Jan Paradowski.

 

§2.


PORTAL MEDYCZNY


1. Dostęp do portalu Doctormed.pl polega na umożliwieniu zarejestrowanym użytkownikom korzystania z zasobów portalu medycznego za pomocą - udostępnionych w Internecie pod adresem
www.doctormed.pl - narzędzi informatycznych.

2. Zasobami portalu medycznego Doctormed.pl są dobra, takie jak informacja, usługi, towary, dobra niematerialne oraz inne udostępnione na nim świadczenia, pochodzące lub oferowane przez ten portal lub inne osoby.

3. Poza świadczeniami określonymi w §2. pkt 3. Portal oferuje usługi spersonalizowane dla danego Użytkownika, takie jak :

- e-Konsultacje - usługa umożliwiająca zadanie pytania osobie z wykształceniem medycznym za pośrednictwem odpowiedniego formularza internetowego oraz uzyskanie odpowiedzi opracowanej przez tą osobę

- Forum dyskusyjne


§3.


REJESTRACJA UŻYTKOWNIKÓW


1. Użytkownikiem profesjonalnych zasobów portalu medycznego Doctormed.pl może zostać osoba, która dokona rejestracji zgodnie z procedurami zawartymi w formularzu rejestracyjnym eKonsultacji.

2. Rejestracji dokonuje się poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego on-line w zdefiniowanym zakresie oraz potwierdzenie faktu rejestracji drogą elektroniczną.

3. Podanie danych identyfikacyjnych w formularzu rejestracyjnym w drugim etapie rejestracji potwierdza ich autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym.

4. Wysłanie formularza rejestracyjnego oznacza akceptację warunków regulaminu oraz zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych informacji przez Doctormed.pl., firmy współpracujące i inne podmioty, obecnie i w przyszłości, w celach związanych z zakresem działania firmy, w systemach informatycznych i innych zbiorach
danych, w celach statystycznych i marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. (DzU z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).

5. Doctormed.pl zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia formularza rejestracyjnego bez podania przyczyny.


§4.


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


1. Doctormed.pl zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu ochrony danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).

2. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, a także prawo do ich poprawienia i żądania usunięcia.

3. Konta Użytkowników mogą być wykorzystywane przez portal medyczny Doctormed.pl do celów komercyjnych, a w szczególności do przesyłania reklam oraz innych treści o charakterze informacyjnym.

4. Ochrona danych osobowych w sposób szczególny dotyczy usługi eKonsultacja. Portal Doctormed.pl dokłada wszelkich starań, aby w trakcie całego procesu świadczenia ww. usługi osoba zadająca pytanie pozostawała całkowicie anonimowa, a żadne informacje nie były gromadzone w archiwach portalu Doctormed.pl.

W tym celu:

• prosimy nie zamieszczać danych osobowych (np. imienia, nazwiska, adresu e-mail zawierającego imię lub/i nazwisko, itp.) w zadawanym pytaniu,

• prosimy o zamazanie danych osobowych w przesyłanych skanach dołączanych do pytania.
W przypadku, gdy osoba zadająca pytanie nie zastosuje się do ww. wytycznych, portal Doctormed.pl ma prawo usunąć dane osobowe lub odmówić udzielenia odpowiedzi.

 

§5.

USŁUGA „E-KONSULTACJA"

Usługa eKonsultacja dostępna jest dla Użytkowników po uzupełnieniu odpowiedniego formularza i po dokonaniu określonej płatności.

W tym celu należy:

• uzupełnić formularz eKonsultacji,

• dokonać płatności za usługę poprzez system płatności internetowych,

• kliknąć na wysłany pod wskazany w formularzu adres e-mail link z odpowiedzią na zadane pytanie,

• odpowiedź na zadane pytanie zostanie usunięta po 48 godzinach od udzielenia odpowiedzi i po pierwszym kliknięciu przez klienta na przesłany link.

1. Płatności dokonuje się postępując zgodnie z kolejnymi instrukcjami zamieszczonymi w odpowiednich miejscach portalu Doctormed.pl.

2. Płatność uznaje się za dokonaną z chwilą pojawienia się pełnej wymaganej kwoty na rachunku bankowym portalu Doctormed.pl.

3. Na pytania zadane za pośrednictwem usługi eKonsultacja odpowiada każdorazowo lekarz medycyny.Odpowiedź powinna zostać wysłana z portalu Doctormed.pl do Użytkownika w ciągu 24 godzin od momentu pojawienia się całości wymaganej kwoty na rachunku elektronicznym portalu Doctormed.pl.

4. Możliwe jest nieodpłatne korzystanie z usługi eKonsultacja w trakcie trwania okresu promocyjnego. Szczegóły takiej promocji ustala portal Doctormed.pl i informuje o nich Użytkowników za pośrednictwem witryny www.doctormed.pl

5. Uzyskana za pośrednictwem usługi eKonsultacja informacja nie może stanowić dla Użytkownika podstawy do podejmowania działań o charakterze zdrowotnym, a w szczególności do stosowania bądź niestosowania określonej terapii, przyjmowania lub nie przyjmowania leków itp. Nie może być także traktowana jako diagnoza lekarska. Z całą mocą podkreślamy, że informacja ta nie może zastąpić klasycznej wizyty u lekarza. Ma ona jedynie charakter informacyjny i dodatkowy.

6. Użytkownikowi przysługuje prawo otrzymania rachunku za opłaconą usługę Konsultacja. W tym celu należy przesłać na adres biuro@doctormed.pl wiadomość e-mail z danymi wymaganymi do wystawienia faktury oraz podanie pełnego ID wygenerowanego przez system płatności internetowych.


§6.

FORMUM DYSKUSYJNE


1. Portal umożliwia Użytkownikom nieodpłatne korzystanie z mechanizmów Forum w celu wymiany informacji, poglądów i opinii Użytkowników.

2. Niedopuszczalne jest umieszczanie treści propagujących przemoc, nienawiść rasową, religijną, etniczną, treści naruszających dobre imię osób trzecich, zawierających słowa i wyrażenia uznane powszechnie za obraźliwe lub wulgarne oraz innych treści niezgodnych z prawem obowiązującym w Polsce.

3. Wymagane jest zwracanie się do innych użytkowników Forum z szacunkiem i ogólnie przyjętymi normami etycznymi.

4. Niedopuszczalne jest umieszczanie treści zawierających przekazy reklamowe, oferty sprzedaży lub kupna leków.

5. Webmaster, administrator i moderatorzy tego forum mają prawo do usuwania, zmiany lub zamykania każdego wątku i wypowiedzi w każdej chwili bez podawania przyczyny. Wypowiedzi lub ich fragmenty mogą zostać wykorzystane w dowolnym celu przez administrację Forum. Administratorzy i moderatorzy stanowią jedyny nadzór nad Forum i mogą rozporządzać nim w dowolny sposób.

6. Administratorzy i moderatorzy podejmą starania mające na celu usuwanie wszelkich uznawanych za obraźliwe materiałów jak najszybciej, jednakże nie jest możliwe natychmiastowe przeczytanie każdej wiadomości. Zawartość każdego postu na tym Forum wyraża poglądy i opinie jego autora, a nie administratorów, moderatorów czy webmasterów (poza wiadomościami pisanymi przez nich) i nie ponoszą oni za te treści odpowiedzialności. Administracja Forum nie ponosi odpowiedzialności za błędne działanie zainstalowanego oprogramowania bądź skutki włamań hakerskich.

7. W szczególności administratorzy Forum nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdrowotne i ekonomiczne podejmowanych decyzji przez Użytkowników po przeczytaniu wpisów w Forum.

8. Korzystanie z Forum oznacza akceptację niniejszego regulaminu. Pod pojęciem Użytkownika rozumiany jest każdy przeglądający Forum, w szczególności dokonujący wpisów.


§7.

USŁUGA „OGŁOSZENIA"

 

1. Usługa Ogłoszenia umożliwia umieszczanie na stronach portalu Doctormed.pl treści o charakterze informacyjnym o tematyce związanej ze zdrowiem. Używając tej usługi zobowiązujesz się nie:

• zamieszczać obelżywych lub oszczerczych informacji, zawierających pogróżki albo treści obsceniczne lub nieprzyzwoite;

• podawać fałszywych lub mylących informacji;

• naruszać praw osób trzecich;

• rozpowszechniać oraz publikować spamu, tzw. „łańcuszków internetowych" ani piramid;

• rozpowszechniać wirusów ani żadnych innych technologii mogących zaszkodzić Doctormed.pl oraz interesom lub własności użytkowników portalu Doctormed.pl;

• podejmować działań, które nadmiernie obciążają naszą infrastrukturę lub zakłócają poprawne funkcjonowanie portalu Doctormed.pl;

• kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści tworzonych przez inne osoby bez ich wyraźnej zgody;

• korzystać z jakiegokolwiek robota (spidera, scrapera itp.) lub innych zautomatyzowanych narzędzi, aby w jakimkolwiek celu uzyskać dostęp do strony Doctormed.pl i gromadzić pochodzące z niej treści bez naszej wyraźnej pisemnej zgody;

• w jakikolwiek sposób zbierać ani gromadzić informacji o innych użytkownikach, w tym ich adresów e-mail, bez ich zgody;

• omijać podejmowanych przez nas środków ograniczających lub uniemożliwiających Ci korzystanie z portalu Doctormed.pl.

2. Odpowiedzialność.
Ponosisz pełną i wyłączną odpowiedzialność za wszystkie informacje, które zamieszczasz w serwisie Doctormed.pl, oraz za wszystkie konsekwencje mogące wyniknąć z Twojego ogłoszenia. Zastrzegamy sobie prawo do odmówienia opublikowania lub usunięcia wedle własnego uznania treści, które naszym zdaniem są nieodpowiednie lub naruszają powyższe warunki. Zastrzegamy sobie również prawo wedle własnego uznania do czasowego lub trwałego ograniczenia prawa użytkownika do korzystania ze strony lub odmówienia użytkownikowi prawa do rejestracji w serwisie.

3. Restrykcje.
Nie ograniczając innych środków zaradczych, możemy wysyłać ostrzeżenia, ograniczyć lub przerwać świadczenie naszych usług, usunąć zamieszczone w serwisie treści oraz podjąć czynności techniczne i prawne, aby powstrzymać użytkowników przed korzystaniem z portalu Doctormed.pl, jeśli uznamy, że stwarzają oni problemy lub działają niezgodnie z naszymi zasadami. Niezależnie jednak od tego, czy zdecydujemy się podjąć jakiekolwiek z tych czynności, usunąć zamieszczone treści lub zablokować użytkownikowi możliwość korzystania ze strony Doctormed.pl, czy też nie, nie ponosimy odpowiedzialności za monitorowanie portalu Doctormed.pl lub za nieautoryzowane i niezgodne z prawem treści zamieszczone w serwisie ani za sposób korzystania ze strony przez jej użytkowników.

4. Płatności.
Zamieszczanie ogłoszeń w portalu Doctormed.pl może być bezpłatne lub będzie pobierana opłata. W przypadku pobierania opłaty, będziesz mógł przejrzeć i zaakceptować naliczoną kwotę zgodnie z naszymi zasadami, które będą wyraźnie ujawnione podczas zamieszczania ogłoszenia. Nasze opłaty są podawane w polskich złotych, a ich wysokość możemy zmieniać. Użytkownicy będą informowani o zmianach w naszych zasadach dotyczących opłat poprzez zawiadomienie opublikowane na forum dyskusyjnym lub zakładce „Ogłoszenia". Zmiany wchodzą w życie ze skutkiem natychmiastowym. Możemy dokonać czasowej zmiany w pobieranych opłatach w celach promocyjnych lub z okazji wprowadzenia nowych usług. Takie zmiany wchodzą w życie wraz z ogłoszeniem tymczasowej promocji lub wprowadzeniem nowej usługi.

5. Zwrot opłaty.
Nasze opłaty nie podlegają zwrotowi i jesteś odpowiedzialny za ich terminowe regulowanie.

6. Odpowiedzialność.
Użytkownik zgadza się, że nie będzie pociągał portalu Doctormed.pl i jego pracowników do odpowiedzialności za ogłoszenia i działania innych Użytkowników. W zakresie dozwolonym przez prawo wyraźnie zrzekamy się odpowiedzialności za wszelkie gwarancje, oświadczenia i warunki, bezpośrednie lub dorozumiane, w tym te dotyczące jakości, wartości i jakości handlowej, trwałości i przydatności do określonego celu i wynikające z ustawy. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, czy to wyrażone w pieniądzach (w tym zyski), czy jako utrata dobrego imienia lub reputacji, ani za żadne specjalne, pośrednie, wtórne szkody wynikające z korzystania przez Użytkownika z portalu Doctormed.pl, nawet jeśli zostaliśmy uprzedzeni o możliwości powstania takiej szkody lub mogliśmy ją przewidzieć. Jeśli pomimo ww. zapisów będziemy ponosić odpowiedzialność wobec Użytkownika lub jakichkolwiek osób trzecich (na podstawie umowy, deliktu, zaniedbania, ustawy lub innych źródeł), odpowiedzialność Doctormed.pl będzie ograniczona do wysokości następujących kwot: (a) łącznych opłat zapłaconych przez użytkownika w ciągu 12 miesięcy poprzedzających działanie wywołujące powstanie odpowiedzialności lub (b) 500 złotych.

 

§8.

OGRANICZENIA FORMALNO-PRAWNE


1. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania witryn WWW, transmisji i dystrybucji materiałów zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi
i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu i zasadami etykiety sieciowej (netykiety), a w szczególności do:

1. nieumieszczania materiałów pornograficznych, treści podżegających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej itp. oraz propagujących przemoc;

2. działania w sposób nienaruszający praw osób trzecich (np. niezamieszczanie elementów graficznych, plików muzycznych lub innych elementów kodu HTML, do których prawa autorskie posiadają osoby trzecie);

3. niezamieszczania reklamy negatywnej itp.;

4. nieumieszczania stopek reklamowych innych witryn WWW;

5. nieumieszczania na stronie odnośników do witryn znajdujących się na innym serwerze, a będących dystrybutorem treści zabronionych przez prawo lub niniejszy regulamin. Dotyczy to również bannerów naruszających zasady netykiety;

6. nieumieszczania na serwerze plików, które mogą zakłócić funkcjonowanie serwera lub witryn innych użytkowników.


1. Portal Doctormed.pl zastrzega sobie prawo do:

1. natychmiastowego skasowania komentarzy Użytkownika bez uprzedzenia i bez podania przyczyny

2. skasowania w sytuacjach wyjątkowych wszelkich zasobów znajdujących się na serwerach Doctormed.pl

3. całkowitego zaprzestania świadczenia bezpłatnych oraz płatnych usług na stronach Doctormed.pl bez podania przyczyny w trybie natychmiastowym

4. zmiany niniejszego regulaminu, przy czym Użytkownikowi przysługuje prawo do opuszczenia witryny w każdym momencie, a w szczególności, gdy nie zaakceptuje zmian regulaminu.

2. W przypadku, gdy Użytkownik podjął działania, które nie są zakazane przez niniejszy regulamin, ale zostaną przez Doctormed.pl uznane za niepożądane, portal Doctormed.pl może zawiadomić Użytkownika za pomocą poczty elektronicznej o tym fakcie, z poleceniem zaprzestania podejmowania wymienionych działań. Jeżeli Użytkownik nie zastosuje się niezwłocznie do polecenia, będzie to traktowane jak naruszenie regulaminu.

3. Portal Doctormed.pl zastrzega sobie prawo do okresowego zawieszenia funkcjonowania usług elektronicznych związanych z portalem Doctormed.pl bez wcześniejszego powiadomienia
użytkowników.

4. Portal Doctormed.pl zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomiania Użytkowników. Wszelkie zmiany stają się
obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronach portalu Doctormed.pl.

§9.

PRZENIESIENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI


1. Właściciele oraz redaktorzy Doctormed.pl nie poszą odpowiedzialności za:

1. treści zamieszczane przez Użytkowników na stronie www.doctormed.pl;

2. jakiekolwiek szkody Użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości;

3. sposób, w jaki bezpłatne konta będą wykorzystywane przez Użytkowników;

4. treści i inną zawartość przesyłanych wiadomości znajdujących się na serwerze pocztowym (wiarygodność kont nie jest kontrolowana). Całkowitą odpowiedzialność
za treść i zawartość listów ponosi Użytkownik konta, z uwzględnieniem własnej odpowiedzialności karnej za działania niezgodne z prawem;

5. skutki wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła Użytkownika;

6. przerwy w funkcjonowaniu portalu Doctormed.pl, zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od dostawcy;

7. utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od dostawcy usługi;

8. niemożność zalogowania się w portalu Doctormed.pl, spowodowaną w szczególności jakością połączenia z Internetem, awarią operatora internetowego lub energetycznego oraz złą konfiguracją oprogramowania Użytkownika;

9. skutki dostępu osób nieuprawnionych, spowodowane przez osoby znające hasło dostępowe Użytkownika lub które to hasło złamały;

10. nieprawidłowe działanie serwisów indywidualizowanych w wypadku nieaktualnych danych osobowych;

11. utratę danych, zniszczenie sprzętu lub innych dóbr w następstwie informacji lub wirusów komputerowych zamieszczonych w portalu Doctormed.pl przez innych Użytkowników.

12. Portal Doctormed.pl będzie zapewniał Użytkownikom dostęp do świadczeń wykonywanych bezpośrednio przez inne podmioty. W takim wypadku portal Doctormed.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wywiązanie się przez te podmioty z wykonania przez nie świadczenia, które zamówił Użytkownik;

13. Dane i informacje zawarte w portalu Doctormed.pl są publikowane wyłącznie do celów informacyjnych.

14. Portal Doctormed.pl oraz osoby zaangażowane w tworzenie tego portalu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za wszelkie błędy danych, nieaktualne bądź nieprawdziwe informacje zawarte w tym portalu lub uzyskane za jego pośrednictwem.

15. Zarówno autorzy, konsultanci, jak i sam portal Doctormed.pl nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z zastosowania informacji zawartych w tym portalu.


§10.

PROMOCJA W PORTALU MEDYCZNYM


1. Na stronach internetowych portalu Doctormed.pl będą umieszczane reklamy i ogłoszenia osób trzecich, za ustaloną opłatą i na warunkach ustalonych z osobą zamieszczającą reklamę lub ogłoszenie.

2. Doctormed.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń zamieszczonych na stronach internetowych Doctormed.pl

3. Doctormed.pl ma prawo odmówić zamieszczenia reklamy lub ogłoszenia, jeżeli ich treść lub forma jest sprzeczna z prawem, zasadami współżycia społecznego lub charakterem portalu Doctormed.pl. Doctormed.pl może odmówić zamieszczenia reklamy lub ogłoszenia bez podania przyczyny.

§11.

PRAWA AUTORSKIE


1. Nazwa Doctormed.pl jest chronioną prawnie nazwą oraz znakiem towarowym. Jakiekolwiek jej używanie jest zabronione bez pisemnej zgody Doctormed.pl

2. Doctormed.pl jest przedmiotem praw autorskich i innych praw wyłącznych, jak również składających się na nie poszczególnych elementów, w szczególności znaków towarowych, wzorów użytkowych, przedmiotów prawa autorskiego lub praw pokrewnych i innych dóbr niematerialnych.

3. W portalu Doctormed.pl udostępniane są ponadto dobra pochodzące od innych osób; są wśród nich w szczególności informacje, dane, teksty, wizerunki, głosy, dźwięki, muzyka, grafiki, będące własnością osób uprawnionych.

4. Wszystkie prawa osób, od których pochodzą wskazane wyżej dobra, są zastrzeżone.

5. Zabronione jest kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie jakiegokolwiek zasobu portalu medycznego Doctormed.pl, chyba że uprawniony podmiot wyraźnie udzieli na daną czynność zgody.

6. Żadna część zasobów portalu medycznego Doctormed.pl nie może być publikowana bez zgody portalu Doctormed.pl. Jakiekolwiek drukowanie, kopiowanie i zapisywanie danych na dysk komputera jest dozwolone jedynie do prywatnego użytku Użytkownika portalu medycznego. (Wyjątek - Artykuły oparte na licencji GPL).

7. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.


§12.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE


o Aktualny regulamin znajduje się w portalu Doctormed.pl pod adresem elektronicznym http://www.doctormed.pl/regulamin

o Regulamin obowiązuje Użytkownika z chwilą pierwszej wizyty na stronach portalu Doctormed.pl.

o Portal medyczny może wprowadzić inne niż wymienione w §2 świadczenia, o czym każdorazowo zawiadamia Użytkowników na swoich stronach internetowych lub/i w trybie zmiany regulaminu.